بایدبهش برسم یاجلوبزنم؟

چون هیچ کاری نمی کنم یعنی مردم

اینکه توخیلی،خیلی،هستی یعنی زنده ای

می خوای زنده باشم وخیلی بشم

امامن احمقانه دارم به مردنم ادامه میدم

واین یعنی پایان صبری20ساله

اگه نرسیدم بهت ...

نگران حماقت هایم نباش

شایدنردبون بودنم برات بس باشه.

/ 2 نظر / 15 بازدید
کاکتوس

چی شده!؟[نگران] با لحن بچه فامیل دور بخونش!